”жгородський  омерцiйний “ехнiкум
Web - стор≥нка ”жгородського комерцiйного технiкуму
 
ѕравила прийому
до ”жгородського комерц≥йного техн≥куму в 2005 роц≥


1. ƒо ”жгородського комерц≥йного техн≥куму (надал≥ за текстом - техн≥кум) приймаютьс¤ громад¤ни ”крањни, ≥ноземц≥, а також особи без громад¤нства, ¤к≥ ви¤вили бажанн¤ здобути вищу осв≥ту.

2. ƒо участ≥ в конкурс≥ щодо зарахуванн¤ на перший курс допускаютьс¤ особи, ¤к≥ мають документ державного зразка про повну загальну середню осв≥ту .

3. ѕрийом до ”жгородського комерц≥йного техн≥куму на навчанн¤ за рахунок кошт≥в державного бюджету зд≥йснюЇтьс¤ дл¤ п≥дготовки фах≥вц≥в за осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йним р≥внем Дмолодший спец≥ал≥стФ.

Ќормативний зм≥ст та терм≥н навчанн¤ визначаЇтьс¤ стандартами вищоњ осв≥ти.

ќсоби з базовою загальною середньою осв≥тою можуть бути зарахован≥ на перший курс техн≥куму дл¤ продовженн¤ навчанн¤ за осв≥тньо-профес≥йними програмами п≥дготовки фах≥вц≥в осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йного р≥вн¤ молодшого спец≥ал≥ста з одночасним здобутт¤м повноњ загальноњ середньоњ осв≥ти.

Ќа перший ≥ наступн≥ курси можуть бути зарахован≥ особи, ¤к≥ мають диплом державного зразка про неповну, базову, повну вищу осв≥ту або академ≥чну дов≥дку встановленого зразка про незавершену вищу осв≥ту.

“ехн≥кум маЇ право зараховувати на перший курс ос≥б, ¤к≥ мають осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йний р≥вень Уквал≥ф≥кований роб≥тникФ, на м≥сц¤ державного замовленн¤ дл¤ продовженн¤ в установленому пор¤дку навчанн¤ за скороченими програмами п≥дготовки фах≥вц≥в осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йного р≥вн¤ Дмолодший спец≥ал≥стФ за умови вступу на напр¤м п≥дготовки, що в≥дпов≥даЇ здобутому осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йному р≥вню.

4. ѕ≥дготовка ≥ноземц≥в та ос≥б без громад¤нства зд≥йснюЇтьс¤ зг≥дно з «аконом ”крањни Уѕро правовий статус ≥ноземц≥вФ, постановами  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 26.02.93 є 136 Уѕро навчанн¤ ≥ноземних громад¤н в ”крањн≥Ф, та в≥д 05.08.98 є 1238 Уѕро затвердженн¤ ѕоложенн¤ про прийом ≥ноземц≥в та ос≥б без громад¤нства на навчанн¤ до вищих навчальних заклад≥вФ, ”казом ѕрезидента ”крањни в≥д 25.03.94 є 112/94 Уѕро заходи щодо розвитку економ≥чного сп≥вроб≥тництва областей ”крањни з сум≥жними прикордонними област¤ми –ос≥йськоњ ‘едерац≥њФ. ≤ноземц≥, ¤ким надаютьс¤ державн≥ стипенд≥њ за м≥жнародними договорами, загальнодержавними програмами, ≥ншими м≥жнародними зобовТ¤занн¤ми ”крањни, зараховуютьс¤ на навчанн¤ на п≥дстав≥ направлень ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни в межах обс¤г≥в державного замовленн¤.

≤ноземц≥ украњнського походженн¤ при вступ≥ до ”жгородського комерц≥йного техн≥куму користуютьс¤ такими самими правами, що й громад¤ни ”крањни, ¤кщо вони були учасниками м≥жнародних ол≥мп≥ад ≥з математики.

5. ¬≥дпов≥дно до «акону ”крањни Уѕро осв≥туФ громад¤ни ”крањни мають право на безкоштовну осв≥ту незалежно в≥д стат≥, раси, нац≥ональност≥, соц≥ального ≥ майнового стану, роду та характеру зан¤ть, св≥тогл¤дних переконань, належност≥ до парт≥й, ставленн¤ до рел≥г≥њ, в≥роспов≥данн¤, стану здоровТ¤, м≥сц¤ проживанн¤ та ≥нших обставин.

ѕрийом громад¤н до ”жгородського комерц≥йного техн≥куму проводитьс¤ на конкурсн≥й основ≥ в≥дпов≥дно до њх зд≥бностей незалежно в≥д джерел ф≥нансуванн¤ навчанн¤.

√ромад¤ни ”крањни мають право безоплатно здобувати вищу осв≥ту в техн≥кум≥ на конкурсн≥й основ≥ в межах вимог державних стандарт≥в вищоњ осв≥ти, ¤кщо осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йний р≥вень Умолодший спец≥ал≥стФ громад¤нин здобуваЇ вперше.

√ромад¤ни ”крањни, ¤к≥ за станом здоровТ¤ втратили можлив≥сть виконувати службов≥ та посадов≥ обовТ¤зки за отриманою ран≥ше квал≥ф≥кац≥Їю, мають право безкоштовно отримати другу вищу осв≥ту за на¤вност≥ висновк≥в медико-соц≥альноњ експертноњ ком≥с≥њ. “ак≥ особи до за¤ви додають дов≥дку медико-соц≥альноњ експертноњ ком≥с≥њ.

«г≥дно з ѕоложенн¤м про державну п≥дсумкову атестац≥ю учн≥в у систем≥ загальноњ середньоњ осв≥ти, затвердженим наказом ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни в≥д 14.12.2000 є 588, зареЇстрованим у ћ≥н≥стерств≥ юстиц≥њ ”крањни є 925/5146, на баз≥ техн≥куму може проводитись державна п≥дсумкова атестац≥¤ випускник≥в навчальних заклад≥в системи загальноњ середньоњ осв≥ти, результати ¤коњ за бажанн¤м вступника можуть бути зарахован≥ ¤к вступн≥ випробуванн¤ до техн≥куму.

6. ‘≥нансуванн¤ п≥дготовки фах≥вц≥в в ”жгородському комерц≥йному техн≥кум≥ проводитьс¤:
Х за рахунок кошт≥в державного бюджету ”крањни Ц за державним замовленн¤м;
Х за рахунок п≥льгових довгострокових кредит≥в;
Х за рахунок кошт≥в юридичних , ф≥зичних ос≥б.

ќбс¤г прийому на перший курс техн≥куму за рахунок кошт≥в державного бюджету визначаЇтьс¤ щор≥чно ћ≥н≥стерством осв≥ти ≥ науки ”крањни з урахуванн¤м видатк≥в ƒержавного бюджету.

–≥шенн¤ про зарахуванн¤ вступника з оплатою його навчанн¤ за рахунок п≥льгового довгострокового кредиту приймаЇтьс¤ за результатами вступних випробувань в≥дпов≥дно до встановленоњ техн≥куму квоти за за¤вою вступника, що подаЇтьс¤ до приймальноњ ком≥с≥њ.

7. « метою спри¤нн¤ державним ≥ комунальним органам у п≥дготовц≥ квал≥ф≥кованих кадр≥в дл¤ вир≥шенн¤ соц≥ально-економ≥чних проблем рег≥он≥в, в≥дпов≥дно до пункту 6 статт≥ 22 «акону ”крањни Дѕро статус ≥ соц≥альний захист громад¤н, ¤к≥ постраждали внасл≥док „орнобильськоњ катастрофиФ ≥ ѕостанови  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 29.06.99 є 1159 Д ѕро п≥дготовку фах≥вц≥в дл¤ роботи в с≥льськ≥й м≥сцевост≥Ф при вступ≥ до техн≥куму орган≥зовуЇтьс¤ ц≥льовий прийом.

ћ≥н≥стерство осв≥ти ≥ науки ”крањни кожного року доводить квоту прийому с≥льськоњ молод≥ на поточний навчальний р≥к до техн≥куму. ћ≥сц¤ дл¤ ц≥льового прийому вид≥л¤ютьс¤ в межах обс¤гу п≥дготовки за державним замовленн¤м, але њх к≥льк≥сть не повинна перевищувати 25% в≥д державного замовленн¤ з кожного напр¤му п≥дготовки(спец≥альност≥).

8. ќрган≥зац≥ю прийому до техн≥куму зд≥йснюЇ приймальна ком≥с≥¤, склад ¤коњ затверджуЇтьс¤ наказом директора, ¤кий Ї њњ головою.

ѕриймальна ком≥с≥¤ д≥Ї зг≥дно з ѕоложенн¤м про приймальну ком≥с≥ю ”жгородського комерц≥йного техн≥куму затвердженим директором техн≥куму.

ƒл¤ орган≥зац≥њ вступних випробувань на перший курс техн≥куму створюютьс¤ предметн≥ екзаменац≥йн≥ ком≥с≥њ з математики та украњнськоњ мови. —клад предметних екзаменац≥йних ком≥с≥й затверджуЇтьс¤ наказом директора. ѕовноваженн¤ приймальноњ ком≥с≥њ, предметних ком≥с≥й та структурних п≥дрозд≥л≥в техн≥куму з питань орган≥зац≥њ прийому визначаютьс¤ директором техн≥куму в≥дпов≥дно до ѕоложенн¤ про приймальну ком≥с≥ю.

“ехн≥кум маЇ право оголошувати прийом вступник≥в т≥льки за на¤вност≥ л≥ценз≥њ на зд≥йсненн¤ осв≥тньоњ д≥¤льност≥ за в≥дпов≥дними напр¤мами п≥дготовки ≥ спец≥альност¤ми.

“ехн≥кум зобовТ¤заний створити умови дл¤ ознайомленн¤ вступник≥в з л≥ценз≥Їю на зд≥йсненн¤ осв≥тньоњ д≥¤льност≥, сертиф≥катами з акредитованих напр¤м≥в п≥дготовки (спец≥альностей).

“ехн≥кум зобовТ¤заний забезпечити дотриманн¤ прав громад¤н на осв≥ту, установлених законодавством ”крањни, гласн≥сть ≥ в≥дкрит≥сть роботи приймальноњ ком≥с≥њ, обТЇктивн≥сть оц≥нки можливостей ≥ зд≥бностей вступник≥в.

9. ѕрийом студент≥в на перший курс за денною формою навчанн¤ в техн≥кум зд≥йснюЇтьс¤ за спец≥альност¤ми:

- 5.050111 УЅухгалтерський обл≥кФ Ц на основ≥ базовоњ загальноњ середньоњ осв≥ти;
- 5.091711 У “ехнолог≥¤ харчуванн¤ ФЦ на основ≥ базовоњ загальноњ середньоњ осв≥ти;
- 5.050204 У ќрган≥зац≥¤ обслуговуванн¤ в готел¤х ≥ туристичних комплексах ФЦ на основ≥ базовоњ загальноњ середньоњ осв≥ти;
- 5.050301 У“оварознавство ≥ комерц≥йна д≥¤льн≥стьФ , в тому числ≥ спец≥ал≥зац≥¤
- 5.050301.02 У “оварознавство в митн≥й справ≥Ф - на основ≥ повноњ загальноњ середньоњ осв≥ти.

Ќа заочну форму навчанн¤ прийом зд≥йснюЇтьс¤ за вс≥ма вищевказаними спец≥альност¤ми на основ≥ повноњ загальноњ середньоњ осв≥ти.

Ќа екстернату форму навчанн¤ прийом зд≥йснюЇтьс¤ на комерц≥йн≥й основ≥ за вс≥ма вищевказаними спец≥альност¤ми на основ≥ базовоњ загальноњ середньоњ осв≥ти та повноњ загальноњ середньоњ осв≥ти.

” 2005 роц≥ прийом до техн≥куму на перший курс зд≥йснюЇтьс¤ у таких обс¤гах:

 —пец≥альн≥сть  ƒенна форма навчанн¤. Ћ≥ценз.обс¤г п≥дготовки  —ума оплати за 1 р≥к навчанн¤, грн.  “ерм≥н навчанн¤  «аочна форма навчанн¤. Ћ≥ценз.обс¤г п≥дготовки  —ума оплати за 1 р≥к навчанн¤, грн.  “ерм≥н навчанн¤
 5.050111 УЅухгалтерський обл≥кФ  70  2240  2 роки 10 м≥с¤ц≥в  70  1120  1 р≥к 10 м≥с¤ц≥в
 5.05091711 "“ехнолог≥¤ харчуванн¤"  60  1400  3 роки 6 м≥с¤ц≥в  60  700  2 роки 6 м≥с¤ц≥в
 5.050204 "ќрган≥зац≥¤ обслуговуванн¤ у готел¤х ≥ туристичних комплексах"  40  1600  3 роки 6 м≥с¤ц≥в  40  800  2 роки 6 м≥с¤ц≥в
 5.050301 "“оварознавство ≥ комерц≥йна д≥¤льн≥стьФ,  65  2240  1 р≥к 10 м≥с¤ц≥в  65  1120  1 р≥к 10 м≥с¤ц≥в
 в т.ч. спец≥ал≥зац≥¤ 5.050301.02 "“оварознавство в митн≥й справ≥"  65  2600  1 р≥к 10 м≥с¤ц≥в  65  1300  1 р≥к 10 м≥с¤ц≥в

10. ѕрийом документ≥в на перший курс денноњ форми навчанн¤ зд≥йснюЇтьс¤ з 1 червн¤ по 22 липн¤. ¬ступн≥ випробуванн¤ провод¤тьс¤ з 23 липн¤.

«арахуванн¤ на денну форму навчанн¤ на м≥сц¤ державного замовленн¤м Ц до 10 серпн¤, на заочну форму навчанн¤ Ц не п≥зн≥ше 10 дн≥в п≥сл¤ зак≥нченн¤ вступних випробувань.

«арахуванн¤ на м≥сц¤, що ф≥нансуютьс¤ за рахунок кошт≥в юридичних та ф≥зичних ос≥б Ц до 30 серпн¤.

«арахуванн¤ на екстернатну форму навчанн¤ проводитьс¤ зг≥дно з ѕоложенн¤м про орган≥зац≥ю екстернату у вищих навчальних закладах ”крањни, затвердженим наказом ћ≥н≥стерства осв≥ти ”крањни в≥д 08.12.95 є 340 ≥ зареЇстрованим ≥ ћ≥н≥стерств≥ юстиц≥њ ”крањни 03.01.96 за є1/1026.

11. ѕрийом студент≥в на заочну та екстернатну форми навчанн¤ на м≥сц¤, що ф≥нансуютьс¤ за рахунок юридичних та ф≥зичних ос≥б, за р≥шенн¤м приймальноњ ком≥с≥њ може проводитись прот¤гом року.

12. ¬ступники подають особисто за¤ву про вступ до ”жгородського комерц≥йного техн≥куму, в ¤к≥й вказують напр¤м п≥дготовки (обрану спец≥альн≥сть), форму та джерела ф≥нансуванн¤ навчанн¤.

ƒо за¤ви вступник додаЇ:
Х документ державного зразка про повну загальну середню осв≥ту (документ про здобутий осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йний р≥вень або документ про базову загальну середню осв≥ту), за особистим вибором - ориг≥нал або його зав≥рену ксерокоп≥ю (ксерокоп≥¤ зав≥р¤Їтьс¤ за ориг≥налом техн≥кумом, або в установленому пор¤дку);
Х медичну дов≥дку за формою 086-” (ориг≥нал, або њњ зав≥рену коп≥ю);
Х 6 фотокарток розм≥ром 3х4 см;
Х в≥дпов≥дний документ (документи) ”крањнського центру оц≥нюванн¤ ¤кост≥ осв≥ти, що в≥дпов≥дають перел≥ку вступних випробувань, визначених приймальною ком≥с≥Їю техн≥куму, дл¤ участ≥ у конкурс≥ щодо вступу на обраний вступником напр¤м п≥дготовки (спец≥альн≥сть) вступник подаЇ за власним бажанн¤м (ориг≥нал або зав≥рену коп≥ю).
Х коп≥ю ≥дентиф≥кац≥йного коду.
Х паспорт (св≥доцтво про народженн¤ дл¤ ос≥б, ¤к≥ за в≥ком не мають паспорта), в≥йськовий квиток (посв≥дченн¤ про приписку до призовноњ д≥льниц≥), ориг≥нал документа про осв≥ту , ориг≥нал документа (документ≥в) ”крањнського центру оц≥нюванн¤ ¤кост≥ осв≥ти та ориг≥нал медичноњ дов≥дки за формою 086 ” (при поданн≥ њх коп≥й) вступник предТ¤вл¤Ї особисто.

≤нш≥ документи можуть бути подан≥ вступником, ¤кщо в≥н претендуЇ на п≥льги, встановлен≥ законодавством ”крањни або викликан≥ обумовленими обмеженн¤ми дл¤ вступу на навчанн¤ за в≥дпов≥дними напр¤мами п≥дготовки (спец≥альност¤ми), установленими нормативно-правовими актами, у терм≥ни, призначен≥ дл¤ поданн¤ документ≥в.

13. ќсоби, ¤к≥ беруть участь у конкурс≥ щодо зарахуванн¤ до дек≥лькох вищих навчальних заклад≥в, або на дек≥лька напр¤м≥в п≥дготовки (спец≥альностей) в техн≥кум≥, у пТ¤тиденний терм≥н п≥сл¤ складанн¤ вступних випробувань та оголошенн¤ списку ос≥б, рекомендованих до зарахуванн¤ на навчанн¤ до техн≥куму за державним замовленн¤м, а також за рахунок державних п≥льгових довгострокових кредит≥в, зобовТ¤зан≥ подати ориг≥нали документа про осв≥ту, медичноњ дов≥дки та документа (документ≥в) ”крањнського центру оц≥нюванн¤ ¤кост≥ осв≥ти до приймальноњ ком≥с≥њ техн≥куму.

ѕри вступ≥ аб≥тур≥Їнта дл¤ одночасного навчанн¤ за двома осв≥тньо-профес≥йними програмами за напр¤мами п≥дготовки або спец≥альност¤ми ( в одному або р≥зних вищих навчальних закладах) ориг≥нали документа про осв≥ту державного зразка, медичноњ дов≥дки та документа (документ≥в) ”крањнського центру оц≥нюванн¤ ¤кост≥ осв≥ти збер≥гаЇтьс¤ у вищому навчальному заклад≥ за м≥сцем навчанн¤ за кошти державного бюджету або за рахунок державних п≥льгових довгострокових кредит≥в прот¤гом усього терм≥ну навчанн¤.

ѕ≥д час зарахуванн¤ на навчанн¤ за ≥ншою програмою п≥дготовки за кошти юридичних або ф≥зичних ос≥б вступник подаЇ за призначенн¤м зав≥рен≥ коп≥њ документа про осв≥ту державного зразка, медичноњ дов≥дки , документа (документ≥в) ”крањнського центру оц≥нюванн¤ ¤кост≥ осв≥ти, а також дов≥дку вищого навчального закладу, в ¤кому збер≥гаютьс¤ ориг≥нали.  оп≥њ документа про осв≥ту, медичноњ дов≥дки , документа (документ≥в) ”крањнського центру оц≥нюванн¤ ¤кост≥ осв≥ти збер≥гаютьс¤ у вищому навчальному заклад≥, в ¤кому студент навчаЇтьс¤ за кошти ф≥зичних або юридичних ос≥б прот¤гом усього терм≥ну навчанн¤.

ќсоби, ¤к≥ в установлений терм≥н (пТ¤ть дн≥в) не подали ориг≥нал≥в документа про осв≥ту, медичноњ дов≥дки , документа (документ≥в) ”крањнського центру оц≥нюванн¤ ¤кост≥ осв≥ти до приймальноњ ком≥с≥њ, утрачають право на участь у конкурс≥ щодо зарахуванн¤ на навчанн¤ на м≥сц¤ державного замовленн¤, а також на навчанн¤ за рахунок п≥льгових довгострокових кредит≥в.

14. ќсоби, ¤к≥ вступають до техн≥куму на п≥дготовку, що ф≥нансуЇтьс¤ з кошт≥в державного бюджету на умовах ц≥льового прийому зг≥дно з установленими квотами, додають направленн¤, видане в≥дпов≥дними органами управл≥нн¤ районних державних адм≥н≥страц≥й, а також м≥н≥стерствами, ≥ншими центральними органами виконавчоњ влади, п≥дприЇмствами, орган≥зац≥¤ми, установами, що уклали угоди з техн≥кумом в≥дпов≥дно до «акону ”крањни Уѕро статус ≥ соц≥альний захист громад¤н, ¤к≥ постраждали внасл≥док „орнобильськоњ катастрофиФ.

15. ѕрийом на перший курс ”жгородського комерц≥йного техн≥куму проводитьс¤ на конкурсн≥й основ≥ за результатами вступних випробувань.

¬ступники складають вступн≥ комплексн≥ випробуванн¤ (тестуванн¤) з таких предмет≥в:

Х ”крањнська мова
Х ћатематика

«а власним вибором вступник може подати в≥дпов≥дний документ ”крањнського центру оц≥нюванн¤ ¤кост≥ осв≥ти з украњнськоњ мови ≥ математики.

ƒл¤ ос≥б, ¤к≥ не вивчали ( не атестован≥) украњнськоњ мови, приймальна ком≥с≥¤ з урахуванн¤м на¤вност≥ педагог≥чних ≥ науково-педагог≥чних кадр≥в може установлювати конкурсне вступне випробуванн¤ з т≥Їњ мови, оц≥нки з ¤коњ виставлен≥ у документ≥ про осв≥ту.

ѕрограми вступних випробувань в≥дпов≥дають програмам середн≥х загальноосв≥тн≥х навчально-виховних заклад≥в.

16. ќц≥нюванн¤ тестових завдань з кожного предмету проводитьс¤ по 60-бальн≥й шкал≥. Ќайменша к≥льк≥сть бал≥в, ¤ка вважаЇтьс¤ достатньою дл¤ участ≥ у конкурс≥ Ц 30 бал≥в з кожного предмету.

як результати вступних випробувань зараховуютьс¤ результати зовн≥шнього оц≥нюванн¤ навчальних дос¤гнень випускник≥в загальноосв≥тн≥х навчальних заклад≥в, п≥дтверджен≥ в≥дпов≥дними документами (документом) ”крањнського центру оц≥нюванн¤ ¤кост≥ осв≥ти (щодо вступного випробуванн¤ з математики).

ћ≥н≥мальна к≥льк≥сть бал≥в, зазначена у документ≥ ”крањнського центру оц≥нюванн¤ ¤кост≥ осв≥ти, що даЇ право на участь у конкурс≥ щодо вступу до техн≥куму в≥дпов≥даЇ 50% в≥д максимально можливоњ к≥лькост≥ бал≥в.

ƒо участ≥ у конкурс≥ допускаютьс¤ особи, ¤к≥ склали вступн≥ випробуванн¤ у ≥ншому вищому навчальному заклад≥, дл¤ вступу на ≥ншу спец≥альн≥сть, за ≥ншою формою навчанн¤ або джерелом ф≥нансуванн¤ р≥шенн¤м приймальноњ ком≥с≥њ за за¤вою аб≥тур≥Їнта за умови в≥дпов≥дност≥ вступних випробувань.

17. ќсоби, ¤к≥ без поважних причин не зТ¤вилис¤ на вступн≥ випробуванн¤ у зазначений за розкладом час, а також т≥, знанн¤ ¤ких було оц≥нено балами нижче середнього р≥вн¤ (1-29 бал≥в за 60-бальною шкалою), та т≥, ¤к≥ забрали документи п≥сл¤ початку вступних випробувань, до участ≥ в наступних вступних випробуванн¤х ≥ в конкурс≥ не допускаютьс¤.

18. «араховуютьс¤ до техн≥куму без вступних випробувань:

- учасники м≥жнародних ол≥мп≥ад з математики;
- призери ( особи, нагороджен≥ дипломами ≤ - ≤≤≤ ступен≥в) ≤V етапу ¬сеукрањнських учн≥вських ол≥мп≥ад з математики;
- призери конкурс≥в-захист≥в науково Ц досл≥дницьких роб≥т учн≥в Ц член≥в ћалоњ академ≥њ наук з математики та економ≥ки;
- переможц≥ ¬сеукрањнськоњ ол≥мп≥ади У≤нтелектуал Ц ’’≤ стол≥тт¤Ф, ¤ким ‘онд ≥нтелектуальноњ сп≥впрац≥ У”крањна Ц ’’≤ стол≥тт¤Ф буде надавати стипенд≥њ.

19. «а насл≥дками сп≥вбес≥ди зараховуютьс¤ до техн≥куму особи, ¤ким «аконом ”крањни Уѕро статус ≥ соц≥альний захист громад¤н, ¤к≥ постраждали внасл≥док „орнобильськоњ катастрофиФ(796-12) надане таке право. ѕрограму сп≥вбес≥ди ≥з зазначеними категор≥¤ми ос≥б затверджуЇ директор техн≥куму.

20. ѕоза конкурсом при одержанн≥ вступних позитивних оц≥нок /при поданн≥ документа (документ≥в) ”крањнського центру оц≥нюванн¤ ¤кост≥ осв≥ти Ц м≥н≥мальноњ к≥лькост≥ бал≥в, зазначених у документах (документ≥) ”крањнського центру оц≥нюванн¤ ¤кост≥ осв≥ти з кожного предмета, ¤ку встановлено техн≥кумом за нижню межу дл¤ допуску до участ≥ в конкурс≥ щодо вступу на напр¤м п≥дготовки (спец≥альн≥сть), зараховуютьс¤ до техн≥куму :

Х особи, ¤ким «аконом ”крањни Уѕро статус ветеран≥в в≥йни, гарант≥њ њх соц≥ального захистуФ (3551-12) редакц≥њ в≥д 22.10.93 р., надано таке право;
Х д≥ти-сироти та д≥ти, ¤к≥ залишилис¤ без п≥клуванн¤ батьк≥в;
Х ≥нвал≥ди ≤ та ≤≤ груп, ¤ким не протипоказане навчанн¤ за обраною спец≥альн≥стю;
Х особи, ¤ким «аконом ”крањни Уѕро статус та соц≥альний захист громад¤н, ¤к≥ постраждали внасл≥док „орнобильськоњ катастрофиФ(796-12) надане таке право;
Х д≥ти в≥йськовослужбовц≥в «бройних —ил ”крањни, ≥нших в≥йськових формувань, прац≥вник≥в правоохоронних орган≥в, ¤к≥ загинули п≥д час виконанн¤ службових обовТ¤зк≥в.

21. «а рекомендац≥Їю орган≥в охорони здоровТ¤ та соц≥ального захисту населенн¤ приймальна ком≥с≥¤ розгл¤даЇ питанн¤ про можлив≥сть зарахуванн¤ до техн≥куму понад державне замовленн¤ за результатами сп≥вбес≥ди з правом навчанн¤ за м≥сцем проживанн¤ ≥нвал≥д≥в, ¤к≥ не спроможн≥ в≥дв≥дувати навчальний заклад, а також створюЇ умови дл¤ проходженн¤ ними курсу навчанн¤ екстерном.

22. ќсоби, ¤к≥ усп≥шно витримали вступн≥ випробуванн¤, зараховуютьс¤ до техн≥куму за конкурсом в≥дпов≥дно до к≥лькост≥ набраних бал≥в, ¤кщо ≥нше не передбачене законодавством ”крањни. ѕри цьому особи, ¤к≥ подали до приймальноњ ком≥с≥њ документ (документи) ”крањнського центру оц≥нюванн¤ ¤кост≥ осв≥ти, беруть участь у конкурс≥ з оц≥нками (к≥льк≥стю бал≥в), зазначеними у документах (документ≥) ”крањнського центру оц≥нюванн¤ ¤кост≥ осв≥ти з кожного предмета, визначеного приймальною ком≥с≥Їю, дл¤ участ≥ в конкурс≥ щодо вступу на обраний вступником напр¤м п≥дготовки (спец≥альн≥сть).

«а ≥нших р≥вних умов переважне право на зарахуванн¤ до техн≥куму мають:

Х випускники старшоњ школи ( повна загальна середн¤ осв≥та), нагороджен≥ золотою ( ср≥бною) медаллю, основноњ школи, ¤к≥ мають св≥доцтво про базову загальну середню осв≥ту з в≥дзнакою;
Х особи, ¤ким «аконом ”крањни Уѕро основи соц≥альноњ захищеност≥ ≥нвал≥д≥в в ”крањн≥Ф (875-12) надане таке право;
Х особи, ¤ким надане таке право в≥дпов≥дно до ”казу ѕрезидента ”крањни в≥д 21.02.2002 є 157/2002 Уѕро додатков≥ заходи щодо посиленн¤ турботи про захисник≥в ¬≥тчизни, њх правового ≥ соц≥ального захисту, пол≥пшенн¤ в≥йськово-патр≥отичного вихованн¤ молод≥Ф.

23. ¬≥дпов≥дно до суми набраних бал≥в за окремим конкурсом зараховуютьс¤ на перший курс на ц≥льов≥ м≥сц¤ особи, ¤к≥ мають ц≥льове направленн¤ зг≥дно з ѕостановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 29.06.99 є1159 Д про п≥дготовку фах≥вц≥в дл¤ роботи в с≥льськ≥й м≥сцевост≥Ф.

ќсоби, ¤к≥ не зарахован≥ за окремим конкурсом, можуть з набраними балами брати участь у конкурс≥ на загальних засадах.

24. «а на¤вност≥ вакантних м≥сць приймальна ком≥с≥¤ техн≥куму маЇ право допускати до участ≥ у конкурс≥ щодо зарахуванн¤ ос≥б, ¤к≥ пройшли вступн≥ випробуванн¤ з оц≥нками не нижче середнього р≥вн¤ в ≥ншому вищому навчальному заклад≥, за умови складанн¤ однакових вступних випробувань.

25. јпел¤ц≥њ на результати вступних випробувань розгл¤даЇ апел¤ц≥йна ком≥с≥¤ техн≥куму, склад та пор¤док роботи ¤коњ затверджуЇтьс¤ наказом директора техн≥куму.

26. ќсоби, ¤к≥ без поважних причин не приступили до зан¤ть прот¤гом 10 дн≥в в≥д дн¤ њх початку, в≥драховуютьс¤ з техн≥куму. Ќа зв≥льнен≥ при цьому м≥сц¤ може проводитись додаткове зарахуванн¤ за конкурсом ос≥б, ¤к≥ проходили вступн≥ випробуванн¤ в техн≥кум≥ чи ≥ншому навчальному заклад≥ ≤-≤≤ р≥вн¤ акредитац≥њ.

27. –оботи вступник≥в, ¤к≥ не зарахован≥ до техн≥куму, збер≥гаютьс¤ один р≥к, пот≥м знищуютьс¤, про що складаЇтьс¤ акт. якщо вступник рекомендований до зарахуванн¤ до ≥ншого навчального закладу, то його вступн≥ роботи надсилаютьс¤ до цього навчального закладу за в≥дпов≥дним запитом.

28. ”с≥ питанн¤, повТ¤зан≥ з прийомом до ”жгородського комерц≥йного техн≥куму, розвТ¤зуютьс¤ приймальною ком≥с≥Їю. ≤нформац≥¤ про правила прийому, а також р≥шенн¤ приймальноњ ком≥с≥њ повинн≥ своЇчасно доводись до в≥дома вступник≥в.

¬≥дпов≥дальний секретар ћ.¬. ≥¤к

<× верс≥¤ дл¤ друку ×>

Web - стор≥нка ”жгородського комерцiйного технiкуму
(p) 2005 | Webmaster
Сайт управляется системой uCoz